Notariatul românesc, în anul Centenarului

Notar public dr. Dumitru Viorel MĂNESCU  
președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România


2018,

începutul unui nou mandat 
de 4 ani al Consiliului Uniunii  
Naționale a Notarilor Publici


Dragi colegi,

Anul 2018 marchează începutul unui nou mandat de 4 ani al Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.

Planul de activităţi elaborat şi aprobat de către Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici este complex, iar urmărirea acestuia este esenţială pentru buna desfăşurare a profesiei. Complexitatea acestuia este o consecinţă a multitudinii şi a diversităţii provocărilor profesionale existente atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.

Astfel, cele două Regulamente europene – Regulamentul (UE) nr. 650/2012 privind competenţa legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certifi cat european de moştenitor, care a intrat în vigoare la 17 august 2015, şi Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fi zice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), care a intrat în vigoare la 25 mai 2018 – impun luarea unor măsuri legislative de completare a Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995 (crearea Registrului special de evidență a certifi catelor europene de moștenitor emise de instanțele judecătorești și de notarii publici), dar şi elaborarea unor norme de conduită, astfel încât activitatea pe care o efectuați să nu fi e perturbată şi să se desfăşoare cu respectarea dispoziţiilor legale.

Apoi, ca urmare a aprobării de către Congresul Notarilor Publici a solicitării CNARNN-INFONOT de a dezvolta un program de gestiune a activităţii birourilor notariale, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici a hotărât încheierea unui parteneriat cu societatea franceză GenApi, care creează aplicaţii informatice în domeniul notarial de peste 30 de ani, în ţări precum Franţa, Belgia, Olanda, Germania. Programul de gestiune are drept scop interconectarea registrelor electronice notariale cu un program performant de administrare a informaţiilor privind clienții, de redactare şi gestionare a actelor și procedurilor notariale.

Implementarea acestui program informatic în activitatea notarială va aşeza notariatul român în rând cu notariatele europene, cu o vastă experienţă şi tradiţie, şi vă va facilita semnificativ desfăşurarea întregii activităţi. Funcţiile acestui program vor permite, printre altele, efectuarea automată de verifi cări şi înscrieri în registrele electronice notariale, ceea ce va elimina timpul alocat de dumneavoastră acestor activităţi. De asemenea, multitudinea de acte şi proceduri notariale ce vor fi disponibile prin intermediul aplicaţiei va conferi siguranţă juridică actului notarial pe care îl îndepliniţi. Arhivarea automată electronică a actelor şi a procedurilor pe care le îndepliniţi, precum şi funcţiile avansate de căutare electronică vor permite o gestiune simplă şi rapidă a activităţilor efectuate.

Amplele reforme ale profesiei notariale care s-au produs în ultimii ani au determinat apariţia treptată a unor reglementări numeroase, începând de la accesul în profesie, organizarea şi funcţionarea Institutului Notarial Român, a Casei de Pensii şi a Casei de Asigurări, a Corpului de Control, a Consiliului de disciplină, până la diverse metodologii sau norme privind citarea sau aplicarea apostilei, arhivarea sau înscrierea în registre ori privind desfăşurarea stagiului de pregătire practică a notarilor stagiari. Diversitatea acestor reglementări necesită organizare, în scopul eficientizării consultării şi accesului la informaţii.

În acest sens, Consiliul Uniunii a aprobat elaborarea unui Codex notarial, o culegere exhaustivă cu caracter legislativ, care să conţină toate reglementările existente privind profesia notarială şi care să vă permită o cunoaştere rapidă şi completă a normelor în vigoare.

La începutul acestui an, în data de 21 februarie 2018, Institutul Notarial Român a organizat pentru prima dată, la nivel naţional, concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, la care au participat 385 de candidaţi. A fost nevoie de o amplă activitate organizatorică, ce a implicat resurse umane şi fi nanciare importante, contribuind fundamental la desfăşurarea în bune condiţii a concursului.

Dragi colegi,

Începând din acest an, domnul Bogdan Liviu Ciucă a fost desemnat redactor-şef al Buletinului notarilor publici. Doamna notar Doina Rotaru, aleasă prim-vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, a predat o ştafetă importantă, după 21 de ani de coordonare şi implicare intensă în apariţia Buletinului notarilor publici. De fapt, pot afi rma azi cu certitudine că cele două publicaţii editate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Buletinul notarilor publici şi Activitatea UNNPR, îşi datorează întreaga existenţă muncii şi pasiunii de peste 21 de ani a doamnei notar Doina Rotaru.

Dezvoltarea profesională a constituit cel mai important obiectiv al ei, pentru care a făcut importante sacrificii personale, dovedind un altruism care cu greu mai poate fi egalat.

Îi urez domnului Bogdan Liviu Ciucă bun venit în funcţia de redactor-şef şi îl asigur de întreg sprijinul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici pentru a continua această activitate fundamentală a profesiei.