Malta.Cooperare notarială internațională

Noul parteneriat româno-maltez

 În data de 13 iunie a.c., o delegație  a notariatului român, condusă  de dl Dumitru Viorel Mănescu,  președinte al UNNPR, și compusă  din: dna Doina Rotaru, prim-vicepreședinte  al UNNPR, dl Bogdan  Ciucă, președinte al Camerei Notarilor  Publici Galați și membru  în Biroul Executiv al UNNPR, și  dna Luana Blidar, reprezentantă  a UNNPR la Bruxelles, s-a deplasat  în Malta pentru o întrevedere  bilaterală cu Consiliul Notariatului  din Malta. Delegația malteză  a fost condusă de către dl Clinton  Bellizzi, președinte al Consiliului  Notariatului din Malta, și compusă  din: dna Graziella Agius Farrugia,  vicepreședinte, dna Mariella  Mizzi, membru al Consiliului, dl  Gareth Micallef, membru al Consiliului,  și dl Roland Wadge, trezorier.

Ambele notariate sunt membre ale  Consiliului Notariatelor din Uniunea  Europeană (CNUE) și împărtășesc valorile  unui notariat de tip latin, contribuind la  garantarea siguranței juridice și la consolidarea  justiției preventive în Uniunea  Europeană.

Dl Dumitru Viorel Mănescu, președintele  UNNPR, a precizat că notariatul român este  onorat să semneze un acord de cooperare cu  notariatul maltez și și-a exprimat satisfacția  că buna cooperare din cadrul CNUE se concretizează  într-un parteneriat benefic mutual,  în domenii de interes comun precum dreptul  succesoral sau combaterea spălării banilor.  Președintele UNNPR a subliniat că o parte  semnificativă dintre cetățenii români locuiesc  în alte state membre UE, inclusiv în Malta, iar  o cooperare în domeniul notarial va facilita rezolvarea  spețelor cu elemente de extraneitate.

 Dl Clinton Bellizzi, președintele Consiliului  Notariatului din Malta, și-a exprimat convingerea  că intensificarea cooperării dintre cele  două notariate va contribui la un schimb de  expertiză tot mai necesar în contextul procesului  de integrare europeană.

 Dna Doina Rotaru, prim-vicepreședinte al  UNNPR, a trecut în revistă competențele notariale  obținute odată cu liberalizarea activității  notariale din România, în 1995, atunci când  forma de organizare actuală a profesiei a luat  locul notariatului de stat: redactarea înscrisurilor  cu conținut juridic, la solicitarea părților;  autentificarea înscrisurilor; procedura succesorală  notarială și emiterea certificatelor naționale  și europene de moștenitor; certificarea unor  fapte, în cazurile prevăzute de lege; legalizarea  semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor  de semnătură, precum și a sigiliilor; darea de  dată certă înscrisurilor; procedura divorțului  prin acordul părților etc. Prim-vicepreședintele  UNNPR a detaliat procedura succesorală notarială  și a specificat că, atunci când moștenitorii  se înțeleg și decid să dezbată succesiunea pe  cale notarială, certificatul de moștenitor emis  de notar reprezintă dovada calității de moștenitor,  legal sau testamentar, precum și dovada  dreptului de proprietate al moștenitorilor acceptanți  asupra bunurilor din masa succesorală,  în cota ce se cuvine fiecăruia.

 De asemenea, a fost abordată problematica  înscrierii în cartea funciară a certificatelor  europene de moștenitor emise în alt stat  membru UE, în condițiile în care bunul imobil  la care se face referire în CEM nu este descris,  iar legislația națională prevede obligativitatea  descrierii acestuia. Președintele notariatului  maltez a sugerat să fie folosită Asociația Rețelei  Europene a Registrelor Testamentare  pentru a ridica această problematică cu care  se confruntă mai multe state membre, precum  România, Croația sau Cehia.

 Dl Dumitru Viorel Mănescu, președintele  UNNPR, a arătat notariatului maltez un model  de certificat de moștenitor național, cu rubricile  aferente. În acest context, notariatul maltez  a făcut o observație cu privire la conturile  bancare ale moștenitorilor sau legatarilor: în  cazul în care moștenirea cuprinde și conturi  bancare, banca situată pe teritoriul maltez  trebuie să regleze această parte din moștenire,  iar notariatul este solicitat să confere un sfat  juridic băncii.

 În continuare, notariatul maltez și-a prezentat  competențele, similare cu cele ale notariatului  român: redactarea înscrisurilor cu  conținut juridic, autentificarea înscrisurilor;  procedura succesorală notarială; competențe  în domeniul dreptului familiei, în domeniul  vânzărilor imobiliare. Pentru a deveni notar  în Malta, sunt necesare studii universitare în  domeniul dreptului și masterat în studii notariale,  stagiu la un birou notarial pentru o perioadă  neîntreruptă de doi ani și trecerea unui  examen pentru definitivarea pe post.

 Sistemul maltez de drept reflectă diferitele  influențe coloniale: îndeosebi cea franceză și  cea engleză. Deși insula s-a aflat oficial sub  dominație britanică începând cu 1814, sistemul  juridic nu este majoritar sub influență de  tip anglo-saxon. Astfel, Codul lui Napoleon  a fost aplicat în Malta începând cu 1852 și a  înlocuit Codul lui Rohan, folosit în timpul  dominației cavalerilor templieri.

 În schimb, deși Malta și-a obținut independența  în 1964, constituția sa este puternic  influențată de principiile constituționale  britanice. De asemenea, legislația în domeniul  financiar și în domeniul dreptului comercial  este de tip anglo-saxon. În ceea ce privește  sistemul cadastral, doar 16% din teritoriul  maltez se încadrează într-o zonă de înregistrare  desemnată, iar în aceste zone doar transferul  de proprietate poate fi înregistrat. În  termen de 15 zile de la data actului ce atestă  transferul de proprietate, acolo unde proprietatea  se află într-o zonă înregistrată, notarul  este responsabil să înregistreze proprietatea,  iar registrul de carte funciară trebuie să aprobe  înregistrarea. În cazul în care o persoană  contestă înregistrarea, registratorul de carte  funciară poate să decidă asupra unui litigiu  între două părți. Decizia registratorului (care  trebuie, în mod obligatoriu, să fie avocat sau  notar cu o experiență de cel puțin șapte ani)  poate fi contestată doar în instanță (curtea de  apel).

 În ceea ce privește procedura succesorală în  Malta, atunci când este una non-litigioasă, se  recurge la notari. În cazul în care moștenitorii  nu cad de acord, se recurge la tribunal pentru  împărțirea moștenirilor. În același timp, un  moștenitor sau un legatar se poate prezenta  la Secția de jurisdicție voluntară pentru a

 NOTARIATUL MALTEZ A ELABORAT  UN GHID DE BUNE PRACTICI ÎN  COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR  DE CĂTRE PROFESIA NOTARIALĂ CE  CONȚINE: DEFINIREA INFRACȚIUNII  DE SPĂLARE A BANILOR DE CĂTRE  LEGISLAȚIA EUROPEANĂ ÎN MATERIE,  DISTINCȚIA DINTRE EVAZIUNEA  FISCALĂ ȘI SPĂLAREA BANILOR,  MODALITĂȚI DE EVALUARE A RISCULUI,  VERIFICAREA REGIMULUI DE SANCȚIUNI,  MODEL DE FIȘĂ DE IDENTIFICARE  A CLIENȚILOR, IDENTIFICAREA  BENEFICIARILOR REALI, IDENTIFICAREA  PERSOANELOR EXPUSE POLITIC (PEP).

  solicita pronunțarea unei hotărâri de deschidere  a unei succesiuni în favoarea sa. Dispunerea  bunurilor după decesul unei persoane poate  fi efectuată prin testament conjunctiv (unica  charta) între soț și soție, prin testament secret  depus la tribunal de către testator sau de notar  sau, în absența unuia dintre aceste tipuri de  testamente, prin partajul bunurilor în conformitate  cu legea. Codul civil maltez prevede rezerva  succesorală. Rezerva succesorală prevăzută  pentru toți copiii, indiferent dacă au fost  concepuți sau născuți în timpul căsătoriei,  în afara căsătoriei sau adoptați, se ridică la o  treime din valoarea patrimoniului succesoral,  dacă nu există mai mult de patru copii, sau la  o jumătate din valoarea patrimoniului succesoral,  dacă există cinci sau mai mulți copii.

COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR  ȘI FOLOSIREA NOILOR TEHNOLOGII

  Un alt subiect abordat în cadrul reuniunii  bilaterale a fost combaterea spălării banilor și  a finanțării activităților teroriste. Ambele notariate  sunt activ implicate în implementarea  corectă a legislației europene și sunt preocupate  de formarea notarială în acest domeniu.  Dacă notariatul român, prin intermediul Institutului  Notarial, a organizat un seminar  cu privire la acest subiect în luna martie a.c.,  prilej cu care a beneficiat nu doar de prezența  notarilor români și străini sau a unor renumiți  profesori universitari, ci și de aceea a reprezentanților  Oficiului Național pentru Prevenire  și Combatere a Spălării Banilor, notariatul  maltez va organiza în luna noiembrie a.c. un  seminar similar, ocazie cu care a invitat notariatul  român să trimită reprezentanți. De  altfel, combaterea spălării banilor în context  transfrontalier se află printre principalele domenii  incluse în acordul bilateral dintre cele  două notariate. Notariatul maltez a elaborat  un ghid de bune practici în combaterea spălării  banilor de către profesia notarială ce conține:  definirea infracțiunii de spălare a banilor  de către legislația europeană în materie, distincția  dintre evaziunea fiscală și spălarea banilor,  modalități de evaluare a riscului, verificarea  regimului de sancțiuni, model de fișă de  identificare a clienților, identificarea beneficiarilor  reali, identificarea persoanelor expuse  politic (PEP).

 Folosirea noilor tehnologii a fost un alt subiect  dezbătut de către notariatele maltez și  român, în condițiile în care inteligența artificială  este deja folosită în domeniul juridic (cu  avantaje precum celeritatea anumitor proceduri,  dar și riscuri precum lipsa asumării unor  principii etice sau a responsabilității(1)). Însă,  adaptarea notariatului la era digitală devine o  necesitate, atât pentru optimizarea activității  birourilor notariale, cât și pentru a veni în întâmpinarea  unei clientele în pas cu noile evoluții.  De aceea, ambele notariate au comunicat  cu privire la registrele electronice deja implementate,  precum și la sistemele informaționale  folosite sau ce urmează să fie folosite în  cadrul birourilor notariale. Acest subiect va  continua să fie aprofundat în cadrul schimburilor  bilaterale la nivel de experți.

 La finalul schimbului de opinii, a fost semnat,  de către cei doi președinți, acordul de  cooperare bilateral, pentru o perioadă de trei  ani, cu posibilitate de prelungire. Ambele părți  semnatare se angajează să intensifice cooperarea  în domeniul formării profesionale (seminare  comune pe teme de interes reciproc),  să coordoneze activități științifice și profesionale  și să contribuie la asigurarea liberei  circulații a actelor autentice, principiu fundamental  al Uniunii Europene.

ARHIVELE NOTARIALE MALTEZE:  OGLINDA UNEI ISTORII IMPRESIONANTE

  După semnarea acordului, președintele notariatului  maltez a invitat delegația română să  efectueze o vizită la arhivele de stat din Malta,  ce cuprind documente notariale de relevanță  istorică. În cadrul vizitei, delegația română  a putut observa cum sunt recondiționate copii  ale documentelor notariale ce datează din  secolul al XV-lea.

 O organizație nonprofit, ce reunește cercetători,  academicieni și cetățeni interesați de  istoria Maltei, contribuie la recondiționarea a  aproximativ doi kilometri de documente notariale  și alte manuscrise ce datează din perioada  medievală. Aceste arhive constituie o sursă de  informare atât despre forma de guvernare și  evoluția practicii juridice, cât și despre tradițiile  și obiceiurile societății malteze de-a lungul  secolelor. S-a descoperit că prima formă a  anumitor documente (în malteză – bastardello)  poate conține informații suplimentare, ce  nu sunt incluse în documentul final, dar sunt  relevante pentru redarea epocii respective.

 Astfel, au fost prezentate două manuscrise  ale unui notar maltez, Giorgio Zelivo, din  perioada 1587 – 1588 și 1588 – 1589, ale căror  coperți conțin un text bizantin din secolul  al XII-lea: o parte a unei predici a Sfântului  Efrem Sirul și o parte a unei predici a Sfântului  Ierarh Ioan Gură de Aur. Un alt documentreprezintă mărturia unui notar, în perioada  Marelui Asediu, din 1565, în care acesta descrie lupta pentru supraviețuire a populației în  timpul ocupației otomane și euforia acesteia la aflarea veștii că o flotă spaniolă, condusă  de către viceregele Siciliei, a debarcat pentru a elibera populația. Acordarea decorațiunii  „Crucea lui George”, de către regele George al  VI-lea al Regatului Unit, pentru curajul arătat  de populația malteză în cel de al Doilea Război  Mondial, este un alt document a cărui copie  a fost recondiționată și prezentată cu ocazia  vizitei delegației române.

 Nu în ultimul rând, un proiect interesant  dezvoltat în prezent de arhivele notariale este  acela al folosirii inteligenței artificiale pentru  a extrage automat date sau cuvinte-cheie din  documente notariale cu o valoare istorică și a  găsi conexiuni între ele, astfel încât cercetătorii  interesați de istoria Maltei să poată avea o perspectivă  holistică asupra unei anumite epoci.  


  1. A se vedea în acest sens carta adoptată de Consiliul Europei, în decembrie 2018, cu privire la necesitatea respectării unor principii etice în folosirea inteligenței artificiale în sistemele juridice din Europa. De altfel, și Parlamentul European a publicat mai multe studii pe acest subiect.