Cuvânt-înainte

Notar public dr. Dumitru Viorel MĂNESCU
Președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Dragi colegi,

Urmărind îndeaproape modalitatea de exercitare a activităţii notariale, a apărut necesară modificarea şi completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995. Modul de desfăşurare a activităţii notariale trebuie să ţină cont de dinamica naţională legislativă şi socială, dar şi de dinamica europeană în materie. În acelaşi timp, şi observaţiile dumneavoastră contribuie decisiv la îmbunătăţirea procedurilor notariale, căci notarul fiind, prin excelenţă, un practician al dreptului, are aptitudinea şi capacitatea de a aplica în concret legea, ceea ce îi permite să facă numeroase corelaţii între diferite acte normative. Din acest motiv, Uniunea Naţională a Notarilor Publici are ca obiectiv permanent observarea compatibilităţii regulilor de exercitare a profesiei cu legislaţia naţională, dar şi cu cerinţele societăţii. Este un proces complex, de colectare continuă de informaţii atât de la dumneavoastră, cât şi de la beneficiarii procedurilor notariale şi de la instituţii ale Statului, urmat apoi de o analiză aprofundată, care să permită identificarea acelor soluţii juridice de optimizare a activităţii pe care o desfăşurăm. În acest scop, Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici a desemnat o comisie care să centralizeze şi să analizeze un număr important de propuneri de modificare şi de completare a Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, care a fost adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013. Este vorba atât de completări şi modificări privind diverse proceduri notariale, dar şi de reguli tehnice în ceea ce priveşte, de exemplu, dobândirea calităţii de notar stagiar, respectiv de notar public, asocierea notarilor publici, activitatea de control, implementarea programului electronic de gestiune a biroului notarial, inclusiv reguli noi care sunt o consecinţă a intrării în vigoare a  Regulamentului (UE) nr. 650/2012 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor, care a intrat în vigoare la 17 august 2015, şi a Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Proiectul de act normativ ce va rezulta va fi înaintat Ministerului Justiţiei pentru a urma procedura legală de analiză şi de punere în dezbatere publică.

            Dragi colegi,

Institutul Notarial Român, unul dintre pilonii profesiei notariale din România desfăşoară o activitate complexă, în multiple direcţii. Pregătirea notarilor stagiari în vederea dobândirii calităţii de notar şi pregătirea continuă a notarilor publici şi a personalului de specialitate, constituie, fără îndoială, obiective de bază. Alături de acestea, organizarea diferitelor examene şi concursuri, în acord cu diferite regulamente şi metodologii, constituie o altă componentă a activităţii Institutului, care asigură candidaţilor certitudine, transparenţă, dar şi garanţia unui corp notarial pregătit la cele mai înalte standarde de calitate. După cum ştiţi, Institutul Notarial Român a organizat, la începutul acestui an, în data de  21 februarie 2018, pentru prima dată la nivel naţional, concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, la care au participat 385 de candidaţi. De asemenea, Institutul Notarial Român a organizat, în data de 12 septembrie a.c., concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar aferent anului 2018, în data de 24 septembrie a.c. concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale, în perioada 16 – 18 octombrie a.c. examenul de definitivat pentru ocuparea posturilor de notar public destinate notarilor stagiari, iar în perioada 17 – 19 octombrie a.c. concursul de admitere în funcţia de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică. Pentru realizarea tuturor acestor obiective, Institutul Notarial Român alocă anual importante resurse financiare şi umane, astfel încât profesia notarială să fie un contributor însemnat la dezvoltarea sistemului de justiţie din România.             Uniunea Naţională a Notarilor Publici acordă un interes deosebit realizării unui cadru legislativ optim şi actualizat pentru exercitarea profesiei în toate etapele acesteia, debutând cu accesul în profesie şi continuând cu pregătirea notarilor publici, obiectivul principal constând în punerea la dispoziţia dumneavoastră a tuturor instrumentelor necesare desfăşurării activităţii într-un mod facil, corect şi competent.