Contractele civile speciale în noul Cod civil Varietăți de vânzare

Notar public Raluca BUNEA
Camera Notarilor Publici București

Răzvan Dincă este conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Drept a Universității din București și fost membru al comisiilor tehnice de redactare a proiectului noului Cod civil și a legii depunere în aplicare a acestuia.

În 2013, la București, apare la Editura UniversulJuridic volumul Contracte civile speciale în noul Cod civil, fiind printre lucrările debutante elaborate de la intrarea în vigoare a Codului civil din 2011, iar la acea vreme un prim reper pentru mediul juridic încă nesigur în fața noilor schimbări.

Lucrarea se prezintă sub forma unor note de curs,  autorul propunându-și o abordare sintetică a  materiei, într-un stil pragmatic, a nouă contracte  spe ciale: contractul de vânzare, contractul de schimb, contractul de locațiune, contractul de  antrepriză, contractul de mandat, contractul de  împrumut, contractul de depozit și contractul de tranzacție.

Tocmai acest stil concis face ca lucrarea să  fi e foarte accesibilă și deși destinată prioritar studenților, ea capătă valența utilizării facile și de către practicieni.

După cum însuși autorul avertizează, materialul  cuprinde stadiul reflexiei sale la acel moment și ne promite creșterea amplorii sale, atât în profunzime,  cât și în întindere.

În deschiderea lucrării are loc o trecere în revistă a noțiunii de contract special civil, a raportului  cu teoria generală a obligațiilor și a regulilor de  calificare și reglementare aplicabile, încheind cu delimitarea de contractele speciale comerciale.

Analiza centrală vizează contractul de vânzare, contractul special civil cel mai bogat în reglementare și resortul practicii notariale (cel puțin din  perspectiva procedurii autentificării înscrisurilor),  căreia autorul i-a consacrat 136 de pagini din totalul de 299 de pagini.

La trecerea a cinci ani de la editarea sa, putem spune că statutul de îndrumar relevant pentru sfera juridică a devenit peremptoriu.

 În acest volum:

  – despre pactul de opțiune atipic privind contractul  de vânzare;

  – o expunere pe larg a mecanismului dreptului de preempțiune la vânzare;

  – analiza clauzei de inalienabilitate convențională văzută ca excepție a principiului liberei circulații a bunurilor și caducitatea sa;

  – opinia autorului că, deși beneficiază de o proprie calificare și regim aplicabil, contractul de rentă viageră este tot un contract de vânzare, bazată pe  ideea contraprestației în bani;

  – regula unității dintre mandat și actul pentru care s-a dat se aplică indiferent dacă forma autentică a fost aleasă de părți sau impusă de lege pentru actul respectiv [conform art. 59 alin. (2) din Legea  nr. 36/1995 care derogă de la art. 2.013 alin. (2)  C. civ.];

  – posibilitatea transmisiunii între vii a dreptului potestativ de ratificare a contractului încheiat de reprezentant fără a avea împuternicire sau cu  depășirea puterilor conferite.  RECENZII  nr. 2 / ANUL XXII 89  În 2016, tot la București, la aceeași editură, apare monografia Varietăți de vânzare ce reunește studiile autorului pe această temă, în continuarea primului volum.

În acest al doilea volum, autorul vizează două aspecte: aprofundarea varietăților de vânzare prezentate succint în primul volum – vânzarea după  greutate, număr sau măsură, vânzarea unor bunuri dintr-un gen limitat, vânzarea în bloc, vânzarea de terenuri, vânzarea bunului viitor și vânzarea  lucrului altuia – și adăugarea unor noi studii de interes pentru sfera notarială privind vânzarea unei moșteniri, vânzarea cu rezerva proprietății  (incluzând vânzarea cu plata prețului în rate) și vânzarea cu opțiune de răscumpărare.

  În notele sale, autorul trece noile texte ale Codului civil prin filtrele interpretării literale, gramaticale,  sistematice și teleologice, pentru a expune reflexia personală astfel emergentă.

  Deși cu o bogată documentare teoretică (de la  textele Codului Calimach la cele din Codul civil francez sau al provinciei Québec), latura practică nu este neglijată, fi ind deopotrivă o lucrare utilă studenților și practicienilor. Mai mult, referirile istorice sau comparative adaugă un plus de înțelegere a evoluției instituțiilor tratate.

  Din cel de-al doilea volum:

  – răspunsul la întrebarea poate vinde succesibilul o moștenire pe care nu o acceptă?

  – calificarea dreptului de a culege o moștenire ca având o natură mobiliară;

  – transferul proprietății este afectat de un termen, nu de o condiție, în cazul vânzării cu rezerva proprietății;

  – creditorii cumpărătorului nu pot urmări bunul dobândit de acesta prin contract de vânzare cu rezerva proprietății, cu excepția prevăzută de legea  insolvenței;

  – posibilitatea cesionării de către vânzător a dreptului de opțiune născut din contractul de vânzare cu pact de răscumpărare, care este valabilă, în  principiu, numai însoțită de cesiunea dreptului de proprietate condițional asupra bunului vândut;

  – convenția ulterioară unei vânzări pure și simple prin care părțile se înțeleg ca fostul vânzător să poată desființa contractul inițial prin propria opțiune nu poate fi calificată drept pact de răscumpărare;

  – contractul de vânzare prin care vânzătorul își rezervă dreptul de opta pentru încheierea unui nou contract prin care să cumpere bunul nu este o  vânzare cu opțiune de răscumpărare. Cu toate că tratează într-un mod temeinic subiectele, întinderea acestor două lucrări se menține suplă, aspect de apreciat pentru o întrebuințare curentă, grație tehnicii autorului de a comprima inspirat conținutul temelor dezbătute. Considerând atractivitatea celor două volume, așteptăm cu interes noi studii ale autorului și în ceea ce privește contractul de donație și contractul de întreținere, contracte marcante ale practicii notariale.