Berlin, 2018: cooperarea notarială româno-germană consolidata

Notariatul german a admis
că este o particularitate a dreptului
național de a înscrie bunurile
doar dacă se bazează pe o dispoziție
de drept material.

Luana BLIDAR


Reprezentantă a Uniunii Naţionale
a Notarilor Publici din România la Bruxelles

În perioada 2 – 5 decembrie 2018, o delegație a notariatului român s-a deplasat la Berlin pentru discuții bilaterale cu reprezentanții notariatului german. În această perioadă, au avut loc atât discuții formale, la sediul notariatului german (Bundesnotarkammer), cât și informale, prilej cu care reprezentanții celor două notariate au avut schimburi de opinii privind dosarele legislative de actualitate și au convenit asupra unor strategii comune de acțiune.

Din partea notariatului german au participat la discuții: dl Jens Bormann, președintele notariatului; dl Marius Kohler, președintele CNUE pentru anul curent; dl Andreas Bosch, secretar general; dl Johannes Weber, director al Institutului Notarial German; dl Peter Stelmaszczyk, director al Biroului de la Bruxelles.

Subiectele abordate în cadrul discuțiilor bilaterale au cuprins: cooperarea dintre notariatul român și cel german, respectiv dintre cele două institute notariale; procedura succesorală în Germania; propunerile legislative europene în dreptul comercial (company law package), publicate de către Comisia Europeană la 25 aprilie 2018.

Notariatul român și cel german, precum și cele două institute notariale au semnat un acord de parteneriat în 2016 cu scopul de a întări cooperarea prin programe comune de formare, cercetare în domeniul juridic și schimb de informații cu privire la legea națională aplicabilă în anumite spețe relevante pentru fiecare notariat.

În cadrul discuțiilor, s-a propus organizarea de evenimente comune la o ambasadă sau consulat (de pe teritoriul României sau Germaniei), la care să fie prezenți și notari, pentru a discuta aspecte matrimoniale sau succesorale relevante pentru cele două notariate.

Notariatul român a adus în atenția notariatului german dificultățile întâmpinate în materie succesorală cu privire la înscrierea certificatelor europene de moștenitor ce provin din Germania și nu conțin date despre bunurile imobile, cu numărul de registru cadastral aferent.

Notariatul german a admis că este o particulari – tate a dreptului național de a înscrie bunurile doar dacă se bazează pe o dispoziție de drept material. În condițiile în care există un moștenitor unic, atunci se certifică doar poziția acestuia de moștenitor, fără a se menționa imobilele.

Un alt subiect dezbătut a fost pachetul legislativ privind dreptul comercial, publicat la 25 aprilie 2018 de către Comisia Europeană: respectiv Directiva (UE) nr. 2017/1132 privind digitalizarea ciclului de viață al companiilor și directiva europeană privind mobilitatea transfrontalieră a companii lor. Aceste două propuneri europene trebuie privite în contextul mai larg al rolului notarului în prevenirea spălării de bani. În state membre precum Germania, notarii dețin competența exclusivă pentru înființarea unei societăți comerciale și sunt implicați în controale preventive de-a lungul ciclului de viață al unei companii. Astfel, rolul notariatului în verificarea și înscrierea unei societăți comerciale este vital pentru menținerea siguranței juridice și evitarea creării de firme fantomă.

Cele două propuneri legislative vor fi dezbătute în cadrul procedurii trialogului (negocieri între Comisia Europeană, Consiliul UE și ComisiaEuropeană), în cursul președinției Consiliului UE deținute de către România. Pentru moment, atât la nivel de Parlament, cât și de Consiliu, textul ce a rezultat din negocieri favorizează intervenția notarială în constituirea on-line a unei companii. Astfel, statele membre pot decide implicarea notarului în controale preventive de-a lungul ciclului de viață al unei companii și pot desemna autoritățile care se ocupă cu înregistrarea companiilor on-line și cu completarea documentelor aferente, precum și cu informarea registrelor, în conformitate cu legislația națională.

Guvernele german și spaniol au pledat în cursul negocierilor din Consiliul UE ca notarii să își mențină competențele în constituirea on-line a companiilor și să fie implicați chiar și atunci când se folosește videoconferința pentru legitimarea părților. În contextul viitoarei implementări a celei de-a cincea Directive (UE) 2018/843 privind prevenirea utilizării sistemului fi nanciar în scopul spălării banilor sau fi nanțării terorismului, tot mai multe state membre UE încep să reanalizeze rolul notarului în controlul și înfi ințarea societăților comerciale. Astfel, notariatul bulgar a redobândit recent competențele în dreptul comercial.

Un ultim aspect abordat în cursul reuniunilor bilaterale a fost presiunea anglo-saxonă asupra sistemelor de drept civil, în special prin intermediul rapoartelor Băncii Mondiale. Dl Jens Bormann, președintele notariatului german, a subliniat că se observă o tendință de a promova sistemul anglosaxon prin comparații nepotrivite între notariatele de tip civil și cele de tip common law, precum și prin includerea notarului, autoritate publică, sub controlul Ministerului Justiției, în rapoarte ce analizează indicatori strict economici și nu menționează statutul aparte al funcției notariale. Rapoartele Băncii Mondiale sunt menționate în luările de poziție ale Comisiei Europene și dau naștere unor propuneri de eliminare a competențelor notariale, fără o analiză prealabilă aprofundată a argumentelor care au condus la elaborarea unor astfel de rapoarte.

În concluzie, s-a convenit că, deși competențele notariale pot fi diferite de la un notariat la altul, notariatele membre CNUE trebuie să evite dezbinarea și să favorizeze principiul coeziunii. S-a subliniat că notariatul român dorește menținerea competențelor care pot părea minore pentru un notariat precum cel german (copii legalizate, divorț prin acordul părților etc.), deoarece acestea pot contribui eficient la degrevarea instanțelor în situațiile în care părțile s-au pus de acord. Președintele notariatului german a menționat, la rândul său, că Germania se confruntă cu tensiuni interne, în special din cauza migrației, ceea ce a condus la o criză identitară pentru partidele tradiționale. Acesta a pledat pentru consolidarea dimensiunii europene a notariatului prin implicarea acestuia în diferitele propuneri legislative avansate la nivelul UE. S-a convenit ca birourile notariatelor de la Bruxelles să intensifi ce cooperarea pe teme legislative de interes reciproc.